تمایل الجزایر برای سرمایه‌گذاری مشترک با ایران در خودروسازی و دارو