خلع ید متصرفان از حدود ۵ هزار هکتار اراضی استان اصفهان