اقتدار علمی و اقتصادی سبب تمایل جهان به اسلام خواهد شد