سهام 4 شرکت دولتي در اولين مزايده امسال واگذار مي‌شود