روحانی: همواره تلاش کرده‌ایم تا در مسائل فرهنگی فضا بازتر شود