برانکو: بنیادکار را نبریم، همه موفقیت‌های پرسپولیس در آسیا از بین می‌رود