امیدواری بوئینگ به بازارهای ایرانِ پس از تحریم/ مقام شرکت بوئینگ: تا پایان ماه آینده فرصتِ فروش قطعات