به دلم افتاده قهرمان می شویم | یادداشت هایم کنار زمین جنبه یادآوری دارد | با بازیکنی که ترامادول مصرف