برخورد با افرادی که قصد بر هم زدن آرامش مردم را دارند