چاپ خاطرات رکورددار پرواز با F5/ گفتند هواپیمای امام را بزنید!