عرضه کتاب در «مصلی» افتخار بزرگی برای مسلمان ایرانی