جشنواره کشوری فرهنگ و هنر اقوام ایرانی در سنندج آغاز شد