نسل جوان ایران نمی‌خواهد کشور به غرب و شرق وابسته باشد