حسینی: نمایندگان ارومیه می خواهند بدانند چرا طرفداران والیبال شان کتک خوردند