اومانیا: مقابل بنیادکار پیروزی می‌خواهیم/باید تمرکزمان راحفظ کنیم