۸۸ دانشجوی استان سمنان در دوران دفاع مقدس به شهادت رسیدند