روحانی: نباید هر خرافه و سخن افراطی به نام کتاب منتشر شود