وعده‌هاي روحاني مبني بر عدم دخالت گسترده دولت در اقتصاد کمرنگ شده است/ لو رفتن فیش 42 میلیونی حقوق یکی