دوره آموزشی مقابله با قاچاق انسان در ازبکستان برگزار شد