سرمربی بنیادکار: امیدوارم پرسپولیس به دور بعدی صعود کند!