برگزاری ششمین همایش ملی آسیب های پنهان با محوریت زیست دانشجویی درکردستان