۲۵ روستای زیر ۱۰ خانوار از نعمت برق برخوردار می‌شوند