جاسبی : حافظ قهرمان مبارزه با ریا، تزویر و نفاق بود