متن سخنان رييس جمهوري در آيين گشايش نمايشگاه بين المللي کتاب