خواستار برکناری مدیر مرکز ارتباطات شهرداری شدیم/مخاطب وی شورا بود