نقش تأثیرگذار نیروهای نظامی در حفظ ارزش‌های انقلاب/ تفکرات شهید مطهری هدایت‌گر و راهگشا است