پرسپولیس قرمز می پوشد، بنیادکار سفید | لباس دروازه بان ازبک گم شد!