نمایشگاه کتاب تهران پنجره‌ای برای تبادل آرا متفکران جهان است