ارائه بیش از 7 هزار طرح پژوهشی دانش بنیان به سازمان بسیج علمی کشور