سفارش استاندار نینوا به بارزانی قبل از سفر به آمریکا