اعتراض به سخنان روحانی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی