زنان ناشر صاحب غرفه شدند/ نیم طبقه دوم شبستان در کنار سالن کشورها