اکران «عصریخبندان» از ابتدای ماه رمضان/«خارپشت‌ها» به دانشگاه علوم پزشکی مازندران رسیدند