ورود حیوانات درنده و کودک کش به دفتر ایران در سازمان ملل خوشحالی ندارد