دانشکده هنر و معماری دانشگاه خلیج فارس بوشهر راه‌اندازی می‌شود