بازیکنان استقلال نباید از پول گرفتن کرار ناراحت شوند | زمان تست دادن کریمی، دین محمدی در استقلال نبود