جلوگیری از کشتار غیر نظامیان؛ عامل کندی عملیاتهای نیروهای افغان