نظام رسانه‌ای همچنان مبتنی بر دستور زبان تبلیغی عمل می‌کند