تروریست‌های مالی یک مکان تاریخی دیگر را تخریب کردند