ایوانکوویچ: دیدار با بنیادکار آسان نیست/منتظر ورزشگاهی سرخ هستیم