درصددبکارگیری ظرفیت سه مرز رسمی برای گسترش روابط تجاری بین ایران و ترکیه هستیم