ترویج اندیشه های شهید مطهری موجب ماندگاری انقلاب است