آمادگی ایران برای مشارکت در پروژه‌های عمرانی و خدمات فنی الجزایر