ورود حیوانات درنده و کودک‌کش به دفتر ایران در سازمان ملل خوشحالی ندارد