جوابیه وزارت صنعت، معدن و تجارت به یک خبر درباره اکسپوی میلان