انصاری: تیم مذاکره کننده خطوط قرمزنظام را طبق نظررهبری رعایت کرده است/ اگر خطوط قرمز را رعایت نمی‌کر