آنچلوتی: باید در کارهای دفاعی بهتر عمل کنیم | یووه با اتلتیکو فرق می کند