سالور و عبدی پور در جمع هیات انتخاب جشنواره فیلم نهال