مسئولان نظام نسبت به مدیریت جریان های سیاسی نقش پدری ایفا کنند