کار سختی برابر بنیادکار داریم/ نیازمند حمایت هواداران هستیم